Algemene Voorwaarden

Opleidingsprogramma chronische beademing


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

CTB: Centrum voor Thuisbeademing in Nederland

LMS: Learning Management Systeem

Leerroute: een van de door de CTB’s aangeboden cursussen m.b.t. zorg aan chronisch beademden. De leerroute is specifiek voor de cursist en afhankelijk van de eigen achtergrond (zorgverlener, mantelzorger of zorgvrager) en de te verzorgen zorgvrager.

Theorie: Een leerroute begint altijd met de theorie. Hierin wordt m.b.v. zelfstudie op basis van e-learning de kennis over chronische beademing en de daarbij behorende zorgaspecten aangeboden.

Vaardigheidstraining: dit is een onderdeel van een leerroute en vindt plaats in het oefenlokaal van het CTB waar de zorgvrager onder behandeling is. Tijdens deze vaardigheidstraining worden de vaardigheden bij de zorg aan chronische beademden aangeleerd en geoefend.

Assessment of beoordeling van de competenties: Toetsing van de theoretische kennis en de praktische vaardigheden waardoor de bekwaamheid van de cursist vastgesteld kan worden.

Bijscholing en maatwerk: Herhaling en/of verdieping van reeds aanwezige kennis en vaardigheid op verzoek van een zorginstelling.

Zorgvrager: de persoon die chronische beademing of hoestondersteunende technieken voorgeschreven heeft gekregen door een CTB.

Zorgverlener: de persoon die zorg verleent aan een zorgvrager

Professionals zijn zorgverleners die vanuit hun professie zorg (gaan) verlenen bij een zorgvrager van het CTB

Mantelzorgers zijn zorgverleners die vanuit de relatie met de zorgvrager zorg verlenen.

Cursisten zijn professionele- of mantelzorgverleners die een cursus bij het CTB volgen met als doel veilig en verantwoord zorg te verlenen aan de chronisch beademde zorgvrager.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten vanaf de start van het landelijk onderwijsprogramma van de CTB’s, tussen het CTB en de cursist betreffende deelname aan leerroutes.

Artikel 3. Inschrijven

Aanmelden voor een leerroute kan alleen via de website www.ctbscholing.nl plaatsvinden.

De inschrijving voor de gehele leerroute (dit is vanaf de kennistoetsen) wordt definitief zodra het cursusgeld is voldaan.

Het kiezen van de juiste leerroute is afhankelijk van het soort zorg welke de zorgvrager nodig heeft en wat de achtergrond van de cursist is.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden bij de juiste leerroute. Bij twijfel over de te volgen route kan er contact opgenomen worden met het CTB.

Artikel 4. Aanmelden, afmelden, reserveren en annuleren

Aanmelden

Voor de basis-leerroutes waarbij de bekwaamheid getoetst wordt is deelname aan de vaardigheidstraining verplicht

Aanmelden voor een vaardigheidstraining bij het CTB kan pas als de e-learning afgerond is en als de kennistoetsen met een voldoende zijn afgerond.

De vaardigheidstrainingen van leerhuis volwassenen en leerhuis kinderen worden bij het lokale CTB gevolgd, omdat er verschil kan bestaan in de gebruikte beademingsapparatuur. Bij de leerroutes in leerhuis gedelegeerde toetser is dit niet het geval, en kan men bij alle CTB's de vaardigheidstrainingen volgen.

De data waarop de vaardigheidstrainingen bij de CTB’s worden gehouden staan vermeld op de website.

Plaatsing voor de vaardigheidstraining is bij voorkeur binnen een maand maar uiterlijk binnen drie maanden na aanmelding beschikbaar.

Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst.

Na deelname aan de vaardigheidstraining van leerhuis kinderen en leerhuis volwassenen, en een ingevulde evaluatie kan je een bewijs van deelname beschikbaar downloaden in het.

De cursussen zijn geaccrediteerd door de V & VN.

Afmelden voor vaardigheidstraining

Als blijkt dat een cursist toch niet kan deelnemen aan de vaardigheidstraining waarvoor is aangemeld, kan deze ook via het LMS worden afgemeld. Er kan dan voor een nieuwe datum worden gekozen.

Reserveren

Het is niet mogelijk om plaatsen voor een vaardigheidstraining van te voren te reserveren. In het LMS is zichtbaar hoeveel plaatsen er voor een bepaalde cursusdatum beschikbaar zijn. Aanmelden vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Zodra het maximale aantal deelnemers op die datum bereikt is, is aanmelden voor die datum niet meer mogelijk.

Annulering van de vaardigheidstraining door het CTB

Bij onvoldoende inschrijvingen kan het CTB besluiten een cursus te annuleren. Dit is mogelijk tot uiterlijk twee weken voor de geplande cursusdatum. Je wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Je dient je dan opnieuw in te schrijven, gedane betalingen blijven geldig. Het CTB is niet aansprakelijk voor consequenties die deze annulering mogelijk voor klanten heeft.

Artikel 5. Betalen

Alle prijzen op de website zijn vrij van BTW en administratiekosten. Eventuele tariefsverhogingen worden bij de start van een nieuw kalenderjaar van kracht. Het cursusgeld zal jaarlijks worden verhoogd op basis van indexering volgens de Consumentenprijsindex (CPI) van alle huishoudens. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden.

Als de cursist zelf de vaardigheidstraining annuleert of de leerroute voortijdig beëindigd, is teruggave van de verrichte betaling niet mogelijk.

Alleen na voldoen van de betaling is het mogelijk om toegang te krijgen tot het vervolg van de betreffende leerroute.

Artikel 6. Geldigheidsduur bekwaamheid

De verklaring van bekwaamheid is drie jaar geldig. Voor het verlengen van de bekwaamheidsverklaring is hertoetsing van theoretische kennis, praktische vaardigheden en inzicht in mogelijke risico’s verplicht.

Wanneer een zorgverlener alleen de kennistoets heeft afgelegd (met een voldoende resultaat) maar in het dagelijkse werk niet in aanraking komt met chronische beademing, zal deze kennis snel wegzakken. In dat geval is het certificaat van de kennistoets maar een jaar geldig.

Artikel 7. Bijscholing en maatwerk

Om veilige en kwalitatief goede zorg te garanderen op lange termijn is een systeem van bijscholing (herhalings-leerroutes) van belang. Het initiatief voor het volgen van een herhalings-leerroute gaat uit van de individuele zorgverlener en/of instelling.

De verantwoordelijk CTB-verpleegkundige kan ook een bijscholing initiëren wanneer hij dit vanwege hiaten in de zorg noodzakelijk acht. Daarvoor is altijd overleg met en toestemming van de leiding van de instelling nodig. In overleg met de instelling kan de bijscholing inhoudelijk op maat worden gemaakt en op locatie worden gegeven. Het lokale CTB zal hiertoe een offerte opstellen.

Artikel 8. Copyright

Copyright van alle door het CTB gebruikte lesmateriaal en assessments berusten bij het CTB, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 9. Privacy

Door cursisten verstrekte informatie wordt door het CTB vertrouwelijk behandeld. Het CTB zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleiding of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt het CTB zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Artikel 10. Vragen

Het CTB streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de leerroutes binnen een termijn van tien werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 11. Geschillenregeling

Klachten worden behandeld volgens de beschrijving in ‘Behandeling klacht, bezwaar en beroep’. 

Laatste wijziging: donderdag, 15 juli 2021, 15:19 PM