Privacyverklaring

Het samenwerkingsverband van het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het CTB respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en diensten. Het CTB draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld zoals vereist vanuit de geldende privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het CTB verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • BIG nummer
 • V&VN registratienummer
 • Rol met betrekking tot de zorg

Waarom het CTB deze gegevens nodig heeft

Het CTB verwerkt jouw persoonsgegevens om middels een gebruikersaccount toegang te geven tot de leerroutes op www.ctbscholing.nl en een certificaat voor de voltooide cursussen beschikbaar te stellen. Daarnaast kunnen wij per e-mail contact met je zoeken om je te informeren over de studievoortgang, leerroutes, ons opleidingsprogramma, vaardigheidstrainingen en het gebruik van de website zelf. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Het CTB verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om diensten beschikbaar te stellen (online scholing).
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Het CTB analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het CTB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang bewaart het CTB jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor een periode van 4 jaar, of eerder door opzegging. Het CTB bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Omdat jouw certificaat 3 jaar geldig is en we je nog een jaar de kans willen geven om te her-certificeren, is de bewaartermijn 4 jaar. Als je gedurende 4 jaar het LMS niet actief gebruikt hebt, dan verwijderen we jouw account.

Delen met derden

Het CTB deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het CTB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt het CTB jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw toestemming die je geeft (of hebt gegeven) bij het aanmaken van je account.

Derde partij

Gedeelde gegevens

Doel

Courseware

NAW-gegevens van cursist, emailadres, geboortedatum, BIG-registratie-nummer, studievoortgang, IP nummer.

Hosting en leveren van platform voor scholing en toetsing

V&VN

NAW-gegevens van cursist, emailadres, geboortedatum, BIG-registratie-nummer, V&VN nummer, accreditatie voor behaalde leerroute

Toekennen van accreditatiepunten behaalde leerroute

Mollie

NAW-gegevens, bankrekeningnummer

Betaling & facturatie

Gedelegeerde toetsers

NAW-gegevens van cursist, emailadres, geboortedatum, BIG-registratie-nummer, studievoortgang

Toetsing van cursist


Inzien, wijzigen en wissen van uw gegevens & klachten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het CTB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ctb-scholing@umcutrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het CTB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ctb-scholing@umcutrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Het CTB gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligen

Het CTB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het CTB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens: www.ctbscholing.nl

UMC Utrecht

Hoofd Centrum voor Thuisbeademing

Claire Rodenberg-Berger

ctb@umcutrecht.nl

088 - 75 588 65

UMC Groningen

Hoofd CTB Groningen

Mirjam Bams-Bruin

a.m.bams@umcg.nl

050 - 3613200

Erasmus UMC

Sectormanager


Tamara de Vos


t.devos@erasmusmc.nl


010 - 7032875


UMC Maastricht

Hoofd CTbM

Angeline Schoonbroodt

angeline.schoonbroodt@mumc.nl

043 3875653

 Laatste wijziging: donderdag, 4 april 2024, 10:58 AM